Over

De Afûk biedt mei it projekt Frysk yn ‘e soarch ynformaasje, foarljochting en advys oan soarch- en wolwêzensprofesjonals (yn oplieding) dy’t wurkje yn in meartalige regio. Yn gearwurking mei soarchorganisaasjes wurdt wurke oan ynformaasjemateriaal yn de eigen taal en meartalige helpmiddels foar de soarch.

 

Omtinken foar de memmetaal fan de soarchfreger helpt om de boadskip goed oer te bringen. It stelt de soarchfreger gerêst en kin it ûnderlinge fertrouwen fergrutsje. Boppedat helpt it brûken fan de eigen taal de soarchfreger om syn ferhaal goed te fertellen, it is ommers makliker om de goeie wurden te finen. De soarchferliener krijt sa bettere en mear ynformaasje en kin de soarch en stipe better ôfstimme op de helpfraach.

De soarchfreger moat wol útnûge wurde om de eigen taal te praten. Sichtberens fan de taal is fan belang, mar ek it earste kontakt. Dat kin yn alle talen lein wurde mar is faak bepalend foar de taalkar yn it fierdere kontakt. Hoe nûgje jo minsken út om de eigen taal te praten wannear’t dat net jo eigen taal is? De Afûk kin jo hjir advys oer jaan en meitinke oer it fergrutsjen fan it brûken fan de eigen taal yn jo wurk en organisaasje. 

It projekt Frysk yn ‘e soarch wurdt mei mooglik makke troch de provinsje Fryslân.