Activiteitenbegeleiders

Taal is bepalend foar it wolwêzen fan soarchfregers. Fiel ik my thús, fielt it fertroud, bin ik op myn gemak? Dat is belangryk foar minsken. En dat gefoel, sa docht út ûndersyk bliken, hinget gear mei de taal dy’t sprutsen wurdt troch fersoargenden. It projekt Dat wie doe sa jout wolwêzensmeiwurkers en frijwilligers yn de soarch hânfetten foar Frysktalige aktiviteiten mei âlderein. Mei de Dat wie doe sa boeken, ferhalen, byldmateriaal en spultsjes yn de eigen taal en út de eigen regio wurde oantinkens wer libben en komme de ferhalen nei boppe.

Waarom het interessant voor u is.
  • voorbeelden
  • professional aan het woord
Zo kunt u meteen aan de slag.
  • activiteiten
  • produkten
  • workshop
  • cursussen

voorbeelden

Poëzy foar bewenners fersoargingstehuzen

Poëzy foar bewenners fersoargingstehuzen

Op 24 april binne by 88 lyts- en grutskalige fersoargingstehuzen rûnom yn de provinsje Fryslân poëzykaarten besoarge foar de goed 5.000 bewenners. It is in aksje fan Leeuwarden UNESCO City of Literature yn gearwurking mei Dichterskollektyf RIXT. RIXT-dichters Jan Kleefstra, Syds Wiersma, Gerrit de Vries, Froukje Reitsema, Kate Schlingemann, Martsje de Jong, Marije Roorda en […]
Koroanamaatregels yn alle (streek)talen fan Fryslân

Koroanamaatregels yn alle (streek)talen fan Fryslân

Ynformaasje is van grut belang yn de koroanakrisis. Taal is dêrby in wichtich ynstrumint om boargers te ynformearjen oer wat der spilet. Yn ús twatalige provinsje kin dat yn it Frysk of Nederlânsk, mar ek yn in oare streektaal dy’t ús provinsje ryk is. De taal dy’tst alle dagen thús praatst en goed ferstiest. As […]
Tomke mei net nei buorman Piter

Tomke mei net nei buorman Piter

Ek foar bern is it dreech dat se no net nei pake, beppe of oare famylje en freonen kinne. Tomke wol graach nei buorman Piter, mar dy wennet yn in grut hûs mei oare âlde minsken en dêr mei hy no net hinne. Mar Tomke hat in idee! Foar de bern stiet it Tomke ferhaal […]
Aktiviteiten yn koroanatiid

Aktiviteiten yn koroanatiid

No’t de âlderein yn de fersoargingshûzen gjin besite mear krije meie en it ûnderling kontakt sa folle mooglik beheind wurdt is der grut ferlet fan omtinken foar inoar op in oare manier. Fansels kin neat it persoanlik kontakt ferfange, mar binnen de maatregels dy’t naam binne is der noch wol kontakt en aktiviteiten mooglik. Op […]
Bennema State, Noorderbreedte

Bennema State, Noorderbreedte

Bennema State is gelegen in de mooie omgeving van Hurdegaryp. Het levendige zorgcentrum van Noorderbreedte bestaat uit verschillende woonvormen. Zo is er voor bewoners met psychogeriatrische aandoeningen een kleinschalige woonvorm, zijn er woonvormen met zorg en is er een dagcentrum. In Bennemastate in Hardegarijp wordt veel gebruik gemaakt van Friestalig materiaal voor activiteiten met ouderen. […]

professional aan het woord

Werom yn de tiid mei Dat wie doe sa

Werom yn de tiid mei Dat wie doe sa

In Doniahiem in Sint-Nicolaasga wonen zestig ouderen. Behalve het zorgcentrum heeft Doniahiem ook een afdeling waar zeven mensen met dementie in een kleinschalige woonvorm wonen.
Jildou Talsma

Jildou Talsma

Woonbegeleidster Taal is zo veel meer dan woorden; taal geeft mensen een stem
Titia Boltjes

Titia Boltjes

Medewerker klantenservice Taal is de sleutel om dichter bij elkaar te komen
Janneke Mollema

Janneke Mollema

Verpleegkundige traumahelikopter Ik brûk taal om panyk of stress fuort te nimmen
Nik Siemensma

Nik Siemensma

Huisarts Friezen zijn geen piepers, die met iedere snotneus naar de huisarts gaan