Frysktalige aktiviteiten foar âlderein

Taal is bepalend foar it wolwêzen fan soarchfregers. Fiel ik my thús, fielt it fertroud, bin ik op myn gemak? Dat is belangryk foar minsken. En dat gefoel, sa docht út ûndersyk bliken, hinget gear mei de taal dy’t sprutsen wurdt troch fersoargenden. It projekt Dat wie doe sa jout wolwêzensmeiwurkers en frijwilligers yn de soarch hânfetten foar Frysktalige aktiviteiten mei âlderein. Mei de Dat wie doe sa boeken, ferhalen, byldmateriaal en spultsjes yn de eigen taal en út de eigen regio wurde oantinkens wer libben en komme de ferhalen nei boppe.

Waarom het interessant voor u is.
  • voorbeelden
  • professional aan het woord
Zo kunt u meteen aan de slag.
  • Fertel ris
  • activiteiten
  • workshop
  • cursussen
  • produkten

voorbeelden

professional aan het woord