Over

De Afûk biedt mei it projekt Frysk yn ‘e soarch ynformaasje, foarljochting en advys oan soarch- en wolwêzensprofesjonals (yn oplieding) dy’t wurkje yn in meartalige regio. Yn gearwurking mei soarchorganisaasjes wurdt wurke oan ynformaasjemateriaal yn de eigen taal en meartalige helpmiddels foar de soarch.

 

Dit is in subpagina oer ‘Frysk yn ‘e soarch’. Is dit it plak foar ynfo oer dielprojekten?

Dat wie doe sa

Voel ik me thuis, voelt het vertrouwd, ben ik op m’n gemak? Dat is belangrijk voor mensen. En dat gevoel, geven de antwoorden aan, hangt samen met de taal die gesproken wordt door zorgvragers en verzorgden.

Belibje it wer

Voel ik me thuis, voelt het vertrouwd, ben ik op m’n gemak? Dat is belangrijk voor mensen. En dat gevoel, geven de antwoorden aan, hangt samen met de taal die gesproken wordt door zorgvragers en verzorgden.